Prohlášení o plnìní GDPR

Spoleènost Essentra je správcem a v nìkterých pøípadech zpracovatelem dat, který bere ochranu soukromí a zabezpeèení jednotlivcù a jejich osobních údajù velmi vážnì. Usilujeme o trvalé plnìní nových a rozšíøených požadavkù stanovených v Obecném naøízení o ochranì osobních údajù (General Data Protection Regulation). Naše spoleènost zavádí doplòující opatøení a provozní zmìny pro další ochranu a zabezpeèení osobních údajù, které zpracováváme.

Máme vypracován projekt GDPR, který je v souladu s opatøením britského úøadu pro ochranu osobních údajù (Information Commissioner Office). Tento plán odráží naše povinnosti vzniklé na základì požadavkù GDPR. V celé naší skupinì jsme vyhradili zdroje k plnìní požadavkù GDPR. Následují pøíklady našich probíhajících iniciativ:

Tøídìní osobních údajù – oznaèili jsme skupiny osobních údajù, které zpracováváme, a dokumentujeme rùzné zdroje dat s koneèným cílem splnit požadavky GDPR.

Školení a pøipravenost – plnì si uvìdomujeme, že znalost a chápání problematiky na stranì zamìstnancù má pro trvalé plnìní GDPR zásadní význam. Proto jsme pro zamìstnance vytvoøili školicí program, který bude souèástí úvodního zaškolení a každoroèního proškolování.

Pøezkoumání obsahu – zkontrolovali jsme naše stávající marketingové postupy a související obsah, abychom zajistili, že budou transparentní, oprávnìné a v souladu s GDPR.

Transparentnost – jednou z nejvýznamnìjších stránek GDPR je stanovení odpovìdností a zpùsobu shromažïování a používání osobních údajù. Spoleènost Essentra disponuje nástroji k zajištìní lepší transparentnosti, aby jednotlivci mohli uplatnit svá práva na ochranu osobních údajù. V tomto smyslu budeme aktualizovat oznámení o ochranì osobních údajù na našich webových stránkách.

Zabezpeèení – ochrana osobních údajù a zabezpeèení dat jsou dvì strany stejné mince. Stejnì jako jiné podniky zpøísòujeme svá opatøení na zabezpeèení dat a navíc zeštíhlujeme naše postupy. Aktualizujeme zásady a postupy ve vztahu k IT tak, aby bylo zajištìno komplexní zabezpeèení pøed neoprávnìným pøístupem, únikem nebo znièením dat, a vyvíjíme nìkolik vrstev zabezpeèovacích opatøení.

Mezinárodní pøenosy dat – i nadále budeme zajišovat plnìní našich smluvních závazkù a požadavkù na ovìøený pøenos osobních údajù z Evropské Unie do zbytku svìta v souladu s pøíslušnými zákony.

Je dùležité si uvìdomit, že plnìní požadavkù je spoleènou zodpovìdností, a v tomto smyslu budou všechny organizace muset pøijmout podnikové postupy a praxi pro správu dat. Náš interní tým složený ze zástupcù všech oddìlení bude trvale sledovat realizování našeho programu pro plnìní GDPR.

Vyhrazujeme si právo èas od èasu toto prohlášení aktualizovat dalšími informacemi souvisejícími s pokraèujícím vývojem ve vztahu k programu plnìní GDPR.