Podmínky pro používání Webu společnosti Essentra

Tento Web je vlastněn a provozován přímo nebo zprostředkovaně společností Essentra plc („My“, „Nás“ a „Naše“, dle kontextu). Jsme zaregistrováni Anglii a Walesu pod identifikačním číslem 05444653 a naše sídlo je na adrese: Avebury House, 201-249 Avebury Boulevard, Milton Keynes, Buckinghamshire MK9 1AU, daňové identifikační číslo (DIČ): GB 243 2909 68.

Vaše používání tohoto Webu se řídí následujícími podmínkami (“Uživatelské podmínky”), u nichž se má za to, že jste je používáním tohoto Webu akceptovali. Tyto Uživatelské podmínky si pozorně přečtěte a než začnete náš Web používat, ujistěte se, že jste tyto Uživatelské podmínky pochopili. Tyto Uživatelské podmínky můžeme kdykoli změnit. Veškeré změny nabývají platnosti k datu kdy byly zveřejněny na Webu; Web byste měli pravidelně kontrolovat, aby Vám neunikly aktualizace.

Autorská práva

Autorské právo, obchodní značky, obchodní jména, a veškerá další práva k materiálu na tomto Webu jsou vlastněna námi, nebo spadají do povolení vlastníka těchto práv. Vyhrazujeme si všechna tato vlastnická práva.

Pokud nabudete jakákoli práva na Web nebo v souvislosti s ním, souhlasíte s tím, že je celosvětově převedete na Nás a bezpodmínečně a neodvolatelně se vzdáte veškerých morálních práv, která jste k Webu mohli nabýt.

Stahovat, ukládat a tisknout úryvky z Webu můžete pouze pro osobní účely. Z žádných materiálů na Webu nesmíte zveřejňovat, přenášet, rozšiřovat, upravovat, publikovat, zjišťovat funkčnost ani vytvářet odvozená díla nebo tento Web bez předchozího písemného souhlasu využívat ke komerčním účelům.

Informace nebo ostatní materiály z tohoto Webu není povoleno používat pro jiný než zamýšlený účel, jímž je poskytnutí základních a obecných informací o Nás a o Našich produktech.

Uživatelské podmínky

Web můžete používat pouze pro zákonem povolené účely. Web nesmíte používat žádným způsobem, který porušuje příslušné místní, národní nebo mezinárodní zákony či nařízení, nebo takovým způsobem, který je jinak nezákonný či podvodný.

Web nesmíte zneužívat vědomým zaváděním virů nebo jiného škodlivého obsahu, který je škodlivý nebo který působí technologické škody. Nesmíte se pokoušet získat neoprávněný přístup k Našemu Webu, k serveru na němž je Náš Web uložen ani k žádnému serveru nebo databázi spojené s naším Webem.

Bez Našeho předchozího výslovného písemného souhlasu nesmíte vytvořit odkaz na Náš Web ani zobrazovat jeho obsah formulovaný nebo jinak spojený s materiály, které nepocházejí od Nás.

Informace, dostupnost a použití

Ačkoli se snažíme zajistit, aby byl materiál na tomto Webu přesný a úplný, jsou veškeré materiály na tomto Webu pouze pro informativní účely, a proto doporučujeme, abyste si přesnost informací ověřili předtím, než se na ně spolehnete. Neaktualizujeme ani nezamýšlíme a zejména se zříkáme veškeré povinnosti aktualizovat nebo opravovat jakékoli informace na tomto Webu; proto byste neměli považovat tyto informace za správné ani aktuální s výjimkou těch, které jsou právě publikovány.

Na tomto Webu Vám mohou být nabídnuty automatické odkazy na jiné weby. Nepřebíráme a odmítáme jakoukoli odpovědnost za veškerý obsah na jakémkoli webu odkazovaném z tohoto webu, proto byste si měli, před používáním takového webu, přečíst jeho konkrétní podmínky.

Web můžeme bez oznámení změnit, pozastavit nebo přerušit. U služby se mohou kdykoli vyskytnout chyby, přerušení a prodlevy. Z tohoto tedy vyplývá, že Web je poskytován „tak jak je“, bez jakýchkoli záruk. Odmítáme veškerou odpovědnost vyplývající z jakékoli nepřesnosti nebo opomenutí pokud jde o informace, přerušení dostupnosti nebo škodu způsobenou Vašemu počítačovému systému nebo ztrátu dat způsobenou stahováním jakéhokoli materiálu z tohoto Webu. Odmítáme veškerou odpovědnost za jakékoli nepřímé nebo následné ztráty, ztráty zisků nebo jakékoli zvláštní škody, k nimž došlo jakkoli jinak v souvislosti s používáním tohoto Webu.

Přiměřenou péči věnujeme tomu, aby byl Web prostý počítačových virů, červů, trojských koní a dalšího škodlivého obsahu i tomu, aby když budete Web používat, nedošlo k poškození Vašeho počítače, což však nemůžeme zaručit. Proto byste se měli před používáním Webu ujistit, že máte vhodné vybavení a bezpečností a antivirovou ochranu.

Přístup k Webu a informacím na něm uvedeným nepředstavuje nabídku ani výzvu k podepsání, předplacení nebo jinému získání nebo disponování s jakýmikoliv akciemi nebo jinými cennými papíry ve společnosti Essentra plc. Výsledky dosažené v minulosti nejsou ukazatelem budoucí výkonnosti a osoby, které zvažují tyto otázky, by se měli poradit s nezávislým finančním poradcem nebo vyhledat jiné vhodné zdroje poradenství.

Nákup zboží nebo služeb

Dříve než si koupíte zboží nebo služby z jakéhokoli webu, na nějž jste se dostali prostřednictvím odkazu z tohoto Webu, měli byste si přečíst podmínky takového webu.

Naše podnikání zahrnuje výrobu a distribuci materiálů pro výrobu cigaret a dalších tabákových výrobků. Nevěnujeme se maloobchodnímu prodeji cigaret a dalších tabákových výrobků a nic na tomto Webu není zamýšleno jako uvádění na trh, podpora nebo reklama tabákových výrobků, a to v žádné jurisdikci.

V určitých jurisdikcích mohou existovat určitá omezení a zákazy vztahující se na prodej, předprodej nebo distribuci Našich výrobků a služeb. Jelikož není možné kontrolovat legislativu všech jurisdikcí, v nichž Naši zákazníci sídlí, odmítáme veškerou odpovědnost za jakékoli ztráty nebo závazky, které Našim zákazníkům (či jejich zákazníkům) vznikly v souvislosti s nákupem, přijetím nebo používáním Našeho zboží a služeb. Proto se doporučuje, abyste si ve své jurisdikci zkontrolovali příslušné zákony.

Zveřejnění, publikace nebo distribuce dokumentů na tomto Webu v jiných jurisdikcích než ve Spojeném Království může být zákonem omezeno, proto by se měly osoby v jurisdikcích jiných než je jurisdikce Spojeného Království, v nichž jsou takové dokumenty zveřejněny, publikovány, distribuovány nebo jinak zpřístupněny informovat a tato omezení dodržet.

Omezení odpovědnosti

Do maximálního možného rozsahu povoleného zákonem vylučujeme veškerá prohlášení, záruky a podmínky (ať dané právními předpisy, zvykovým právem nebo jinak), které nejsou výslovně uvedené v těchto Podmínkách používání.

Neneseme odpovědnost za (1) žádné ekonomické ztráty nebo škody (včetně ztráty zisku, obratu, obchodních kontaktů, zakázek, dobrého jména nebo jiných finančních ztrát), (2) žádné zvláštní, nepřímé nebo následné ztráty nebo škody, byť vznikly z nebo jsou v souvislosti s tímto Webem, ani (3) žádné ztráty nebo škody způsobené aktivitami třetích stran, na jejichž web bylo možné přejít prostřednictvím odkazu z našeho Webu.

Nic uvedené v těchto Podmínkách používání nemá za cíl ani nemá vliv na omezení nebo vyloučení jakékoli odpovědnosti, kterou neseme vůči třetí straně, jíž nelze zákonem omezit či vyloučit. Nevylučujeme ani neomezujeme naši odpovědnost za úmrtí nebo tělesné zranění způsobené naší nedbalostí, nedbalostí našich zástupců nebo zpronevěrou v souvislosti s tímto Webem.

Obecné

Pokud od vás kdykoliv nevyžadujeme dodržování kterékoli části těchto podmínek používání, neznamená to, že tak nemůžeme udělat někdy v budoucnu.

Pokud kterýkoli soud nebo jiný kompetentní orgán kteroukoli část těchto Podmínek používání neuzná nebo prohlásí za neúčinnou, není zbytek těchto Podmínek používání dotčen.

Všechny naše práva nebo povinnosti podle těchto podmínek můžeme postoupit, převést nebo dodatkem ke smlouvě přesunout na kteroukoliv třetí stranu. Všechny vaše práva nebo povinnosti podle těchto podmínek můžete postoupit nebo dodatkem ke smlouvě přesunout na třetí stranu pouze s naším písemným souhlasem.

Tyto Uživatelské podmínky se řídí anglickým právem a veškeré spory, které z nich nebo v souvislosti s nimi vzniknou, podléhají nevýhradní jurisdikci anglických soudů.

Máte-li jakékoli dotazy nebo komentáře v souvislosti s těmito Uživatelskými podmínkami Našeho Webu, rádi Vám je zodpovíme. Kontaktujte nás e-mailem na adrese: [email protected] nebo nám napište na výše uvedenou adresu (k rukám Deputy Company Secretary), Tel.: +44 (0) 1908 359100.